Daňová licencia pre podnikateľov (novela zákona)

daňová licencia Ak nechcete platiť daňovú licenciu, so zrušením firmy sa poponáhľajte.

Čo je to daňová licencia?

Daňové licencie zaviedla novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2014, pričom prvýkrát sa budú licencie platiť v daňovom priznaní v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014. Daňovou licenciou je minimálna daň, ktorú bude platiť daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako stanovená výška licencie alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu. Subjekty si však budú môcť zaplatenú daňovú licenciu započítať, a to v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch.

Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania, tzn. zväčša do 31. marca príslušného roka.

Výška daňovej licencie je:
 • 480 EUR pre neplatcov DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
 • 960 EUR pre platiteľov DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
 • 2 880 EUR pre subjekty, ktorých obrat je viac ako 500.000 EUR.
 • Daňovníkovi, ktorý zamestnáva v priemere 20% zamestnancov so zdravotným postihnutím v pomere  k celkovému priemernému počtu zamestnancov podľa údajov Štatistického úradu SR, sa daňová licencia znižuje na polovicu.
 • Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov sa výška daňovej licencie vypočíta pomerne.

Existujú aj výnimky z platenia daňovej licencie:

 • Daňovú licenciu neplatí daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikol, okrem prípadu kedy je daňovník právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie. Zjednodušene, za prvý rok svojej existencie daňovník nemusí platiť daňovú licenciu. Neplatí to však v prípadoch zlúčenia alebo splynutia.
 • Daňovú licenciu neplatia subjekty, ktoré prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, verejné obchodné spoločnosti a subjekty, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania (napr. záujmové združenia, občianske združenia, profesijné komory, politické strany či politické hnutia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vysoké školy či rozpočtové a príspevkové organizácie, a pod.)
 •  Subjekty, ktoré sú v likvidácii alebo v konkurze.

To znamená daňovník za celé obdobie, kým sa nachádza v likvidácii, tzn. za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie, neplatí daňovú licenciu. To isté platí aj pre konkurz.

Zároveň daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu. To znamená, že keď spoločnosť vstúpi do likvidácie do 31.12.2014, za rok 2014 nebude platiť daňovú licenciu. Ak by ale spoločnosť vstúpila do likvidácie až v roku 2015, musela by zaplatiť daňovú licenciu za celý rok 2014 a alikvótnu časť licencie (min. 40 € za mesiac) za rok  2015 až do dňa, ktorý predchádza vstupu spoločnosti do likvidácie.

Spoločnosť sa zrušuje a vstupuje do likvidácie na základe rozhodnutia spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, a to odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté alebo odo dňa uvedeného v rozhodnutí. Následne sa vstup do likvidácie zapíše aj do obchodného registra. Tento zápis má len deklaratórny charakter, pre začatie likvidácie je dôležitý dátum uvedený v rozhodnutí o zrušení a nie dátum zápisu do obchodného registra. To znamená, že na to, aby ste sa vyhli daňovej licencii, musíte podpísať a overiť podpisy na dokumentácii do 31.12.2014.

Proces likvidácie prebieha v 3 fázach:

 1. Vstup spoločnosti do likvidácie (rozhodnutie spoločnosti o zrušení spoločnosti, zápis likvidácie do obchodného registra)
 2. Proces samotnej likvidácie (oznámenie vstupu do likvidácie veriteľom a v obchodnom vestníku, speňažovanie majetku, uspokojovanie veriteľov, vymáhanie pohľadávok, vyžiadanie súhlasov na od daňového úradu, poisťovní a pod.)
 3. Zánik firmy a jej výmaz z obchodného registra (schválenie všetkých záverečných dokumentov o likvidácii, podanie návrhu na výmaz z obchodného registra so všetkými prílohami)

Ak vykonáte vstup do likvidácie do konca roka 2014, vyhnete sa tým zároveň plateniu daňovej licencie za rok 2014. Po vstupe do likvidácie môže byť spoločnosť v likvidácii neobmedzený čas a za celý ten čas nebude povinná platiť žiadne daňové licencie ani preddavky na daň. Ak sa v priebehu likvidácie rozhodnete, že chcete s firmou ďalej podnikať, môžete likvidáciu zastaviť a pokračovať vo Vašej podnikateľskej činnosti bez toho, aby ste museli zakladať novú firmu a platiť za jej založenie. Ak sa ale rozhodnete, že chcete svoju spoločnosť úplne zrušiť, prebehne riadne celá likvidácia až po bod 3. a následne sa firma vymaže z obchodného registra.

Ak vlastníte spoločnosť, s ktorou nevykonávate žiadnu, resp. len minimálnu ekonomickú činnosť a nechcete za ňu platiť daňovú licenciu za rok 2014, začnite s jej likvidáciou do 31.12.2014. Príprava spoločnosti na jej zrušenie a vstup do likvidácie však určitý čas trvá, preto vám odporúčame pustiť sa do toho čím skôr, najlepšie hneď.

Firemné poradenstvo

Pomoc v tejto oblasti môžete nájsť napr. na stránke Firemne-poradenstvo.sk . Tu Vám so všetkým pomôžu. Pripravia pre Vás všetky potrebné dokumenty na zrušenie vašej firmy a jej vstup do likvidácie a podajú návrh na zápis likvidácie do obchodného registra. Viac o sa dozviete na ich web stránke, alebo môžete priamo zavolať na tel. č. 0917 523 986, prípadne napísať na email: office@firemne-poradenstvo.sk.

Autor článku: JUDr. Lucia Semančínová

 

Tags: , , , ,

Category: ePodnikanie, Rôzne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *