Prečo potrebujete školenie a rozvoj personálu v organizácii

03-bezpecne-pracoviskoAni v moderných podmienkach nemusia profesionálne zručnosti žiadneho zamestnanca stačiť na to, aby splnili súčasné úlohy spoločnosti. Konkurenčné trhové prostredie neustále diktuje nové požiadavky, preto úspech podnikania v mnohých ohľadoch závisí od príležitostí na vzdelávanie a rozvoj personálu vo všetkých možných smeroch. Bezpečnosť práce je jedným z nich.

Ak sa rozhodujete využiť výhodnú ponuku rýchleho založenia firmy od sprostredkovateľskej spoločnosti, mali by ste byť oboznámení aj so základnými princípmi, na ktorých je postavená takmer každá jedna práca.

Multifunkčné nástroje pre rozvoj

Ako už asi viete, založiť si samotnú spoločnosť nestačí. Podstata podnikania stojí  na konkrétnom a špecifickom druhu činnosti, ktorú musí niekto vykonávať. Aj keď sa automatizácia naplno rozbehla a rozšírila takmer do všetkých odvetví, stále je najdôležitejším zdrojom výroby človek a jeho energia.

Aj vy ju budete musieť vo svoj vlastný prospech v novej firme využiť. Za adekvátnu odmenu, ale predsa. Aby boli vaši zamestnanci spokojní a dosahovali výkon, potrebujú motiváciu a bezpečné pracovisko. To všetko dosiahnete vďaka aplikácii multifunkčných nástrojov na vzdelávanie a rozvoj. Jedným z nich sú aj nevyhnutné školenia BOZP. Dokonca sa tvrdí, že úspech spoločnosti je od nich takmer závislý.

Kde začať?

V prvom rade je to všetko potrebné rozdeliť na koncepciu odbornej prípravy a prispôsobenia personálu. Prispôsobenie je proces, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby zamestnanec zvládol normy a pravidlá spoločnosti ako celku a konkrétnej jednotky. Aby sa jednoducho so svojim pracovným miestom stotožnil a pokiaľ je to možné, čo najrýchlejšie.

Nový zamestnanec alebo rozvoj tých súčasných

Adaptácia je potrebná tak pre nových zamestnancov, ako aj pre tých, ktorí sa presťahovali do novej práce v rámci iného oddelenia alebo pobočky. Odborná úroveň zamestnanca na začiatku a na konci adaptačného obdobia zostáva prakticky nezmenená. Z tohto dôvodu je výhodnejšie zvýšiť profesionálnu úroveň tých zamestnancov, ktorí už pracujú v spoločnosti, a nie zamestnávať nové pracovné sily, ktoré si budú vyžadovať oveľa viac vašej pozornosti.

Takýto výcvik zamestnancov je zameraný na rozšírenie profesionálnych kompetencií, ktorý je často  vykonávaný v rámci kurzov externých spoločností. Preto je asi ideálnejšie investovať do ľudského kapitálu zamestnancov, u ktorých máte určitú istotu a predpoklad lojálnosti.

Ako školiť?

Za školenie zamestnancov sú väčšinou zodpovední odborníci v oblasti ľudských zdrojov. No, ak by ste chceli začať s účinným tréningom, mali by ste si najskôr stanoviť a určiť konkrétnu potrebu, teda cieľ takéhoto vzdelávania.
Školenie zamestnancov sa teda môže organizovať vlastnými silami spoločnosti, čo sú interné alebo externé zdroje.

Interné v rámci firmy

Sa organizujú za prítomnosti oddelenia pre odbornú prípravu a rozvoj personálu alebo s dostatočným počtom renomovaných odborníkov schopných poučiť menej skúsených zamestnancov a dohliadať na ich prácu. Prínosom tohto prístupu je kontinuita výroby. Na druhej strane, vnútorný tréning väčšinou disponuje nedostatkom nových myšlienok a metód z externého prostredia

Externé vzdelávanie a školenia

Ak spoločnosť nemá personálne zdroje na organizáciu školenia, zamestnanci sú poslaní napríklad na špeciálne kurzy prvej pomoci alebo sú pozvaní do firmy externí školitelia, ktorí majú zlepšiť vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov.

Obe voľby majú svoje plusy a možno aj menšie mínusy. Ako vedúci podniku si však môžete zvoliť ich kombináciu. Podstatou ale naďalej zostáva, že je to základ celej koncepcie strategických cieľov, ktoré chcete a potrebujete dosiahnuť. Tak na to myslite.