Aké údaje musia byť na faktúre?

Čo musí obsahovať faktúra? Aké údaje sú povinné? Aké ďalšie údaje je vhodné uvádzať na faktúre? Musí byť na faktúre podpis a pečiatka?

Či už podnikáte na internete alebo “off-line”, tak pri prijímaní platieb za služby alebo tovar je potrebné dať zákazníkovi daňový doklad z reg. pokladne, alebo faktúru. Založili ste si živnosť alebo s.r.o., získali ste prvého zákazníka a chystáte sa vystaviť vašu prvú faktúru. Pozrime sa na to, čo musí byť uvedené na faktúre (príp. online faktúre) podľa zákona a čo patrí medzi dobré obchodné zvyklosti.

 

Kedy vystaviť faktúru?

V prípade že prijímate od klientov peniaze v hotovosti, musíte mať registračnú pokladňu a pri prijatí platby dať klientovi bloček z reg. pokladne. To platí len ak je cena tovaru či služby spolu s DPH nižšia než 1600 EUR. Ak je suma vyššia, musíte zákazníkovi vystaviť faktúru. Tú ste povinný vystaviť aj vtedy, ak od zákazníka prijmete zálohu (preddavok) ešte pred dodaním tovaru alebo služby. V takom prípade musíte faktúru vystaviť najneskôr do 15 od prijatia zálohovej platby.

Faktúry sa vystavujú v troch variantách, podľa nasledovného určenia:

 1. Domáce pre domáci trh.
 2. Faktúry pre členov EU, kde už treba v prípade plátcov DPH aj citovať odkazy na európsku smernicu samozdanenia ako aj znenie domáceho zákonného výkladu.
 3. Faktúry, ktoré posielame mimo domáci trh – SR a mimo EU.

Povinné údaje na faktúre:

Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku

 1. Názov vašej firmy (alebo meno) a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, ktorá dodáva tovar alebo službu, a vaše identifikačné číslo pre daň (IČO, DIČ a IČ DPH).
 2. Názov firmy (alebo meno) a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby (zákazníka) a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené (IČO, DIČ a IČ DPH).
 3. Poradové číslo faktúry.
 4. Dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry.
 5. Dátum vyhotovenia faktúry.
 6. Množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby.
 7. Základ dane, jednotkovú cenu bez dane (ak ste platcom DPH) a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 8. Sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane (ak ste platcom DPH).
 9. Výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť (ak ste platcom DPH).
 10. Ak nie ste platcom DPH, potom do faktúry uveďte “dodávateľ nie je platiteľom DPH”.

* Faktúry pri dodaní tovaru do iného členského štátu vyžadujú navyše odkaz na § 42 alebo 43 a odkaz na článok 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že dodanie tovaru je oslobodené od dane.

* Faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu vyžadujú navyše odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.

Číslovanie faktúr musí ísť chronologicky podľa poradia. Môžete si zvoliť jednoduché poradie (1, 2, 3…), alebo môžete zvoliť číslovanie napríklad podľa roku a mesiacov, teda prvá faktúra vystavená v januári 2010 bude mať číslo 20100101 a napríklad siedma faktúra vystavené v auguste toho istého roka bude mať číslo 20100807. Spôsob číslovania je na vás, podstatné je, aby faktúra s novším dátumom vystavenia mala vždy vyššie poradové číslo ako predchádzajúca faktúra.

Ďalšie údaje na faktúre

Nasledujúce údaje nie sú povinné, ale je vhodné a zaužívané uvádzať ich na faktúre:

 • číslo vášho bankového účtu, na ktorý vám zákazník uhradí faktúru, spolu s uvedením banky (aj slovne, nielen kódom banky, napr. 2612458822/1000 – Tatra Banka) a tiež v medzinárodnom tvare IBAN a SWIFT/BIC kód banky
 • variabilný a konštantný symbol
 • dátum splatnosti faktúry
 • kto vystavil faktúru, spolu s kontaktom (telefón a email)
 • podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka nie sú povinné, no je dobrým zvykom dávať ich na faktúru. Ak zákazníkom odosielate faktúry emailom, je dobré si naskenovať váš podpis a pečiatku. Ak nepoužívate pečiatku, nič sa nedeje, nemusíte ju na faktúru dávať.

Dôležitý je dátum splatnosti – ten informuje zákazníka o tom, kedy najneskôr vám má zaplatiť. Po tomto dátume môžete od neho vymáhať nezaplatenú faktúru ako vašu pohľadávku.

Zaujímavým nástrojom na riešenie online fakturácie je FAPI. Je to vhodné skôr pre internetových podnikateľov v oblasti infomarketingu, resp. ak predávate elektronické produkty, platený online obsah a pod. FAPI je aplikácia, ktorá spracováva  objednávky na vašom webe, odošle faktúry zákazníkom, zariadi platby online, párovanie faktúr aj upomienky. Zatiaľ je dostupná len v českej verzii ale onedlho by to malo byť aj v slovenčine.

FAPI

Zdroj: www.uspesne-podnikanie.sk a Goblet.sk