Ako Založiť Spoločnosť s Ručením Obmedzeným (s.r.o.)

zakladanie s.r.o.

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným je trochu náročnejší úkon ako zakladanie živnosti a preto ak to chcete mať hotové rýchlo a bez komplikácií, je lepšie sa obrátiť na odborníka. Máte tiež možnosť kúpiť už hotovú s.r.o. Sú firmy, ktoré tieto služby poskytujú a “ready made” s.r.o. vás výjde na pár stoviek eur. Ak sa ale predsa rozhodnete založiť si s.r.o. sami, tak postup je nasledovný:

 

1. Výber názvu firmy (obchodného mena).

Vyberte si názov firmy, alebo obchodné meno ktoré chcete aby vaša firma mala a overte si jeho dostupnosť. Obchodné meno sro môžete skontrolovať na stránke obchodného registra www.orsr.sk. Uistíte sa tak, že vaše vybrané obchodné meno nepoužíva už iná firma. Obchodné meno pre spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť v rôznych tvaroch, ako napríklad:

-Firma, s.r.o.  -Firma s.r.o.  -Firma, spol. s r.o.  -Firma spol. s.r.o. -Firma, spoločnosť s ručením obmedzeným -Firma spoločnosť s ručením obmedzeným. V obchodnom mene firmy tiež môžete použiť malé, alebo veľké písmená.

 

2. Výber predmetov činnosti s.r.o.

Tento krok je spojený zo získaním živnostenského listu, takisto ako pri zakladaní živnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným používa také isté činnosti, ako môžu používať živnostníci. Ide vlastne o získanie toho istého živnostenského oprávnenia. Tu môžete nájsť zoznam a druhy jednotlivých živností a ich činností. Napíšte si činnosti ktorými sa chcete zaoberať a môžete aj tie, ktoré si myslíte, že môžete v budúcnosti potrebovať. Ak by ste neskôr pridávali činnosti, alebo chceli vo firme robiť nejaké zmeny, boli by to zbytočné náklady naviac. Ak máte vybrané predmety činnosti, navštívte živnostenský úrad a prekonzultujte a prípadne upravte tieto činnosti, aby ste sa uistili, že ich môžete vykonávať a že ich môžete použiť pre vašu firmu.

 

3. Výber sídla spoločnosti s.r.o.

Sídlo firmy môže byť kľudne váš dom, alebo byt, kancelária, alebo akákoľvek iná adresa, ktorú môžete pre sídlo firmy použiť. Ku návrhu na zápis spoločnosti s.r.o. do obchodného registra musíte priložiť dokumenty, ktoré dokazujú, že máte právo adresu používať ako sídlo firmy. Ak bude sídliť spoločnosť vo vašom dome, musíte túto skutočnosť preukázať listom vlastníctva, alebo výpisom. Ak chcete mať sídlo firmy v priestoroch ktoré nevlastníte, musíte doložiť nájomnú zmluvu v ktorej bude uvedené, že vlastník priestorov súhlasí zo zriadením sídla spoločnosti. Ako sídlo pre s.r.o môžete použiť aj P.O.Box, čiže poštovú schránku, určite ste už počuli o schránkových firmách.

 

4. Vytvorenie spoločenskej zmluvy, alebo zakladateľskej listiny.

Toto je asi najdôležitejší krok pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. Pri tomto kroku asi budete mať bez odbornej pomoci trochu problém. Spoločenská zmluva definuje všetko od vzťahov medzi spoločníkmi cez vyplácanie ziskov až po to či bude ku podpisu pripojená pečiatka, alebo nie. Spoločenská zmluva ustanovuje všetko vo firme, jej celé právne fungovanie. Na internete môžete nájsť veľa vzorov, ale v podstate neexistuje žiadny univerzálny. Každá spoločenská zmluva pre s.r.o. síce obsahuje niektoré rovnaké veci, ale ináč sa spoločenská zmluva vytvára na mieru pre konkrétny prípad. Ak sú v s.r.o dvaja, alebo viacerí spoločníci, tak spoločenská zmluva definuje vlastnícke podiely spoločníkov v s.r.o. Ak ale firmu zakladá iba jeden spoločník, tak sa nerobí spoločenská zmluva, ale vytvára sa zakladateľská listina, ktorá je trochu jednoduchšia.

 

5.Vklad základného imania s.r.o.

Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným je minimálne 5000 EUR. Minimálny vklad jedného spoločníka vo firme je 5000 EUR, ale ak sú dvaja, alebo viacerí spoločníci, tak minimálny vklad každého spoločníka je 750 EUR. Túto čiastku musia spoločníci, alebo spoločník vložiť do rúk správcu vkladu. Správca vkladu môže byť aj samotný spoločník a zakladateľ s.r.o. O vklade základného imania musí byť napísané prehlásenie o správe vkladu. V tomto prehlásení musí byť uvedené od koho správca vkladu prevzal vklady a v akej výške. Správca vkladu môže odovzdať vklady spoločnosti a môžu sa dať na účet firmy, alebo do pokladne.

 

6. Vyhlásenie jediného spoločníka.

V prípade, že spoločnosť zakladá jediný spoločník, ku zakladateľskej listine je potrebné doložiť vyhlásenie jediného spoločníka, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným.

 

7. Vyhotovte podpisový vzor.

Ide o vzor vášho podpisu, alebo podpisov konateľov v s.r.o. ktoré sa budú používať pri úkonoch v spoločnosti.

 

8. Overenie dokumentov notárom.

Obchodný register potrebuje pre zápis spoločnosti s.r.o notársky overené kópie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny, živnostenského listu, podpisového vzoru a vyhlásenie správcu vkladu.

 

9. Registrácia na živnostenskom úrade.

Registrácia na živnostenskom úrade je ďalším krokom pri ktorom získate osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Na živnostenskom úrade požiadate o osvedčenie živnostenského oprávnenia. Je to to isté ako pri živnostníkovi a živnostenské listy vydávajú konateľovi spoločnosti. Budete pri tom potrebovať notársky overenú spoločenskú zmluvu, alebo zakladateľskú listinu, nájomnú zmluvu, alebo preukázanie vlastníctva nehnuteľnosti. Budete potrebovať kolky buď 5 eurové na každú voľnú činnosť, alebo 15 eurové na každú remeselnú, alebo viazanú činnosť. Kolky si môžete kúpiť aj priamo na živnostenskom úrade. Ak spĺňate všetky podmienky, živnostenský úrad vám vydá osvedčenie do 5 pracovných dní.

 

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra.

Návrh na zápis do obchodného registra môžete podať buď osobne na príslušnom súde, alebo poštou, alebo elektronicky cez internet. Podávanie elektronicky vás výjde až o polovicu lacnejšie. Ináč ak podáte žiadosť osobne, alebo poštou, budete potrebovať kolky v hodnote 331,50 EUR. Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si môžete vytlačiť zo stránky ministerstva http://www.justice.gov.sk. Alebo vyzdvihnúť osobne na okresnom súde. Toto tlačivo musí byť podpísané spoločníkom, alebo všetkými spoločníkmi v s.r.o a musí byť notársky overené.

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

-Tlačivo s overenými podpismi,

-2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,

-2x kópia živnostenského listu, notársky overená

-2x vyhlásenie správcu vkladu,

-2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),

-2x podpisový vzor konateľov,

v prípade jediného spoločníka jeho vyhlásenie, že nieje  jediným spoločníkom vo viacerých spoločnostiach.

-Ak podávate návrh poštou, alebo osobne tak kolky za 331,50 eur, ktoré sa lepia na tlačivo návrhu na zápis spoločnosti do OR.

Ak podávate žiadosť osobne na súde, tak ju odovzdáte v podateľni pre obchodný register na súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí. Ak podávate návrh na zápis spoločnosti poštou, tak to nezabudnite poslať doporučene. Obchodný súd by mal rozhodnúť o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do piatich pracovných dní.

 

11. Založenie podnikateľského účtu.

Posledný a samozrejmý krok po založení spoločnosti s.r.o je založenie firemného účtu v banke a registrácia na daňovom úrade. Nezabudnite na to pretože máte na to lehotu 30 dní. Daňový úrad je veľmi nepríjemný a nekompromisný, takže dbajte na dodržiavanie týchto rôznych úradných termínov. Daňový úrad vám po registrácií pridelí daňové identifikačné číslo.